Ranjeet Ranjan Upadhyay
Ranjeet Ranjan Upadhyay
President Masters In English (MGKVP VARANASI)
vaibhav
Vaibhav Mishra
Co Founder President Masters in Social Work (MGKVP VARANASI)
Yajat Dwivedi
Yajat Dwivedi
Founder Secretary Masters in Journalism (MCU BHOPAL)
Ankit Shrivastava
Ankit Shrivastava
Treasurer Masters in Journalism (MCU BHOPAL)

Himanshu Mishra
Himanshu Mishra
Administrative Head
Prashant Sharma
Prashant Sharma
PRO
Avanish  Mishra
Avanish Mishra
Coordinator
Ayush Upadhyay
Ayush Upadhyay
Program Advisor

Ajeet Maurya
Ajeet Maurya
Head Teacher
Sandeep Singh
Sandeep Singh
Head Teacher
S.N.Santhaliya
S.N.Santhaliya
Program Advisor
Manglesh Rai
Manglesh Rai
Head Teacher